8/18/2003

Yes, I evoked Eddie Rabbitt to be kitschy.

No comments: